Español Euskara Català English Galego

Consells per anar en vaixell

M'apunto a anar en Vaixell

A més de l' assegurança obligatòria de responsabilitat civil , en la nàutica d'esbarjo és habitual la contractació d'una assegurança de casc , que cobreixi les diferents avaries que pugui patir l'embarcació . M'atreviria a dir que per a qualsevol armador és una opció més que aconsellable , ja que les reparacions en les embarcacions solen ser cares i sense que sigui el normal , es van produint contingències que convé tenir assegurades .


Pagar una assegurança realment no resulta molt onerós si realment es té una bona cobertura i és per això que cal estar ben "segurs " del que contractem i per a això és imprescindible analitzar la pòlissa o contracte en profunditat . Aquesta tasca no resulta gens fàcil , ja que aquestes sol ser llargues , espesses i de difícil comprensió , però és absolutament necessari el seu estudi .

També , és aconsellable que comparem les diferents opcions , basant-nos no només en el preu , que és el que se sol fer , sinó que en el clausulat . Encara que en una primera lectura pugui semblar que les pòlisses són totes pràcticament iguals , la veritat és que hi ha substancials diferències si aprofundim. Fa poc , analitzant les possibilitats de reclamar per sinistres similars a embarcacions assegurades per diferents companyies , en concret una avaria al motor a causa de escalfament per obstrucció de la presa de succió d'aigua de refrigeració , constati que en una pòlissa teníem bones opcions de tenir èxit mentre que amb l'altra , les possibilitats perien escasses . Segurament era un punt que podria haver passat desapercebut , però un bon expert , coneixedor de la casuística pot donar-nos una mà a l'hora d'escollir.

Fins fa uns anys , poques reclamacions a companyies d'assegurances s'hagin . Sembla que gairebé tot estava cobert o que les asseguradores tenien fons per acceptar qualsevol sinistre , situació que tot indica ha canviat . Resulta llavors , molt mes raonable saber bé el que es contracta . En aquest article , intentarem donar resposta a alguns aspectes del contracte d'assegurança que entenem substancials i que hem de mirar al contractar .

Què és una assegurança per a embarcacions d'esbarjo?
És un contracte d'assegurances mitjançant el qual la companyia es compromet al pagament d'unes indemnitzacions previ cobrament d'una prima .

És obligatori l'assegurança per a embarcacions d'esbarjo?
Per navegar cal comptar amb una assegurança de responsabilitat civil d'embarcacions . Les cobertures mínimes d'aquest vénen expressament establertes, exigint també les mateixes garanties a embarcacions estrangeres . L'assegurança de danys , casc en termes nàutics , no és obligatori , encara que entenem que aconsellable .

Que cobertura ens dóna l'assegurança obligatòria d'embarcacions ?
Es tracta d'una assegurança de responsabilitat civil que protegeix dels danys que puguem causar a tercers per l'ús de l'embarcació assegurada . No cobreix els danys de la nostra embarcació sinó els danys que causem amb ella . És important destacar que l'assegurança obligatòria només cobreix la responsabilitat civil quan el vaixell està en l'aigua , és a dir , la cobertura s'exclou quan està en varador ( es pot incloure ) .

Es pot navegar sense l'assegurança obligatòria d'embarcacions ?
Pot ser objecte de sanció . Els ports esportius solen exigir per permetre que una embarcació romangui o entri en les seves instal.lacions. Si ocorre un sinistre i no es compta amb l'assegurança , a més de procedir la sanció , l'armador i patró són els responsables de suportar el dany , resultant l'embarcació una garantia per al cobrament . Finalment , indicar que la prima del d'un preu molt raonable , amb la qual cosa és convenient contractar garanties ampliades .

On s'ha d'acudir per contractar una assegurança ?
L'assegurança es pot contractar directament amb la companyia asseguradora , a través d'un corredor o d'un agent d'assegurances . Ara no totes les companyies ofereixen assegurances per a embarcacions d'esbarjo i existeixen algunes que estan especialitzades en aquest producte com pot ser http://www.segurosescriba.com

Què és la prima ?

És la quantitat que hem de pagar a la companyia per poder comptar amb la cobertura .

Què passa si no es paga la prima ?
Quan es tracta de la primera , és imprescindible que aquesta es pagui per tenir cobertura . En les successives , si no es paga en la data estipulada l'assegurança se suspèn un cop passat un mes .

Què és la franquícia ?
És una quantitat que , produït el sinistre , va a càrrec de l'assegurat . Es pot pactar com una quantitat a tant alçat o com un percentatge de la suma assegurada .

La Intenció és desincentivar que es reclami a l'assegurança per petites reparacions .

És obligatori avisar la companyia que ja no contractarem més l'assegurança ?
Si , amb dos mesos d'antelació . En el cas que no ho fem , la companyia pot reclamar el pagament de la prima i continuar amb l'assegurança , sempre que segueixi existint el risc . La veritat és que fins a la data , molts assegurats sense comunicar a l'assegurador inicial , canviaven de companyia sense tenir cap problema però ara em consta que algunes companyies s'han posat molt sèrie quan de deixa de pagar sense avís. És a dir , reclamen el pagament de la prima .

Com es regulen les obligacions de l'assegurat i assegurador ?
Els drets i deures de les parts s'estableixen en la corresponent pòlissa o contracte d'assegurança. . A més de per el contracte , l'assegurança nàutic es regula pel Codi de Comerç , aplicant-se la Llei del Contracte d'Assegurança de forma supletòria . Cal també assenyalar que l'assegurança nàutic es considera com una assegurança marítim, amb la qual cosa es pot sostenir que impera l'autonomia de la voluntat de les parts , pot sotmetre fins i tot al dret estranger . De fet , això succeeix quan s'apliquen clàusules angleses .

Que són les condicions generals i particulars ?
Les companyies d'assegurances tenen pòlisses o contractes estàndard , no negociades individualment , que s'apliquen a una generalitat d'assegurats . Es tracta de contractes d'adhesió i que inclouen les anomenades condicions generals del contracte . D'altra banda , hi ha unes condicions particulars , en què s'estableix el pactes assolits expressament per les parts , amb indicació a més que part de les condicions generals s'adopten i quins s'exclouen . Per exemple , les condicions generals no solen cobrir avaries que es produeixin quan es participa en regates o el iot es lloga , amb la qual cosa , per incloure aquestes cobertures , s'ha de pactar en les condicions particulars .

Quant ens pagaran en cas de pèrdua total de l'embarcació ?
La regulació del contracte d'assegurança prohibeix l'enriquiment injust . Això vol dir que , ocorregut el sinistre , l'assegurat no pot resultar beneficiat . A causa d'això , llevat de pacte al contrari , tindrà dret a rebre el valor venal de l'embarcació , és a dir , el que tenia la mateixa abans que passés el sinistre .

Què és pèrdua total constructiva ?

Quan es produeix un sinistre en què el cost de la seva reparació és igual o superior a un percentatge del valor real del vaixell, que se sol fixar en un 75% , es considera que hi ha una pèrdua total constructiva . Quan es produeix una pèrdua total constructiva , l'assegurador ha d'indemnitzar ala assegurat com si es tractés d'una pèrdua total , és a dir , amb el valor venal o de reposició del vaixell , depenent del que s'ha pactat .

¿ Quins són els sinistres concretament assegurats per la majoria de les pòlisses d'assegurances nàutics ?

Normalment , les companyies asseguradores garanteixen els danys per enfonsament , naufragi , encallada , embarrancada , toc de fons , incendi , abordatge , xoc o col · lisió . És a dir , sempre que el dany es produeixi per una d'aquestes circumstàncies , l'asseguradora ha d'indemnitzar l'assegurat .

Que avaries no resulten cobertes per la pòlissa ?
A més d'aquelles que es produeixin en circumstàncies expressament pactades en la pòlissa , per exemple , quan l'embarcació estigui en regata , les que siguin causa de desgast o dol de l' assegurat . Es produeixen per desgast les avaries que es deriven de l'ús normal de l'element avariat . Tampoc se sol donar cobertura als desperfectes derivats de vicis propis , osmosi o danys en la maquinària , llevat que aquests siguin conseqüència d'un risc assegurat . Hi ha dol quan el sinistre es produeix de forma deliberada . La negligència de l'assegurat no és causa perquè l'asseguradora no indemnitzi .

¿ Se sol garantir el robatori d'elements de l'embarcació ?
Normalment , les pòlisses de danys cobreixen el robatori d'elements de l'embarcació , com ser l'auxiliar o altres equips . Per a això és necessari lliurar una llista amb els accessoris que tenen bord . No obstant això , no es cobreixen els casos de furt . La diferència entre robatori i furt és que el primer es produeix quan hi ha força sobre les coses . Per exemple , es trenca el pany per entrar a l'embarcació o s'intimida al propietari per sostreure un element . Si per a emportar-se un element del iot cal simplement obrir el cofre perquè estava sense clau , és un cas de furt , no hi cobertura.

Com s'ha d'actuar en cas de sinistre ?
En el moment en què es produeix un sinistre , hem de donar immediatament el part a la companyia .

¿ Que s'ha d'indicar en el comunicat de sinistres ?
En principi , les circumstàncies en què es va produir el sinistre i una descripció de les avaries produïdes fins on sapiguem , així com el pressupost de la reparació . També , quan han participat tercers del sinistre s'ha de consignar les dades d'identificació . El comunicat és molt important ja que les circumstàncies del sinistre són les que determinen si existeix o no cobertura .

Quina serà l'actuació de la companyia un cop rebut l'informe de sinistres ?
La companyia podrà assumir l'obligació d'indemnitzar o rebutjar el sinistre . És a dir , indicar que no és objecte de cobertura . Si la companyia indica que el dany no està cobert per la pòlissa l'únic que ens queda és emprendre una reclamació judicial . Si el sinistre està cobert , procedirà iniciar els tràmits per avaluar la quantia de la indemnització .

Què passa si hi ha discrepàncies respecte de la quantia indemnitzable ?
Si la companyia no accepta el pressupost que per a la reparació li faciliti l'assegurat , les parts nomenaran perits perquè avaluïn el cost de la reparació . Si els perits no arriben a un acord , es nomenarà un tercer perquè dirimeixi el conflicte . En qualsevol dels casos , les parts poden acudir a la via judicial per resoldre el conflicte .

Què és l'assegurança de defensa jurídica ?
Per als casos que sorgeixin conflictes amb relació a l'embarcació assegurada , és possible contractar una assegurança de defensa jurídica . Aquesta assegurança permet a l'assegurat la lliure elecció d'advocat i procurador que defensi els seus interessos , inclusivament contra la companyia asseguradora .

Què és l'assegurança d'accidents ?
Mitjançant leste segur , l'armador resultaria indemne respecte de qualsevol dany per accident que tingués una persona bord. Les companyies que asseguren embarcacions d'esbarjo ofereixen aquesta cobertura en les seves pòlisses estàndard per a les persones que embarquen sense intervenir pagament .

¿Les embarcacions de lloguer contractar una assegurança especial ?
La normativa exigeix ​​que es contracti per a les embarcacions de xàrter una assegurança amb les mateixes cobertures que el regulat per a viatgers. En la nostra opinió , a causa de les escarides garanties que estableix aquesta assegurança , és recomanable que es contracti una assegurança d'accidents especial per a persones que embarquen intervenint pagament .

Ha de contractar una assegurança obligatòria d'embarcacions d'esbarjo
cobertures

L'assegurança d'embarcacions d'esbarjo s'ha creat perquè gaudeixis del mar , sense cap dels nombrosos riscos que comporta i sense tirar per la borda unes vacances fantàstiques o un cap de setmana esplèndid . Perquè amb la nostra assegurança també cobrim , a més dels riscos imprevisibles del mar, els que es poden convertir en un port o fins i tot quan el teu embarcació es troba en terra ferma, amb la possibilitat d'ampliar la cobertura als seus ocupants . A partir de la base de l'assegurança obligatòria , indispensable per sortir a la mar ( totes les embarcacions propulsades per motor i, en general , totes les que tinguin una eslora superior a 6 metres ) , podràs modelar les cobertures de l'assegurança per a la teva embarcació amb les garanties que et :
Responsabilitat civil obligatòria

En les condicions i els límits que estableix el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria per a embarcacions d'esbarjo o esportives ( RD 607/1999 ) .
Responsabilitat civil voluntària

Adaptació dels límits econòmics de la cobertura a les teves necessitats .
A més , amplia l'àmbit de cobertura durant l'estada de l'embarcació a terra i el seu transport per carretera.
danys propis

Pèrdues o danys directes que pot patir la teva embarcació durant la navegació :
Naufragi , varada , embarrancada , abordatge , xoc o col · lisió amb objectes fixos o flotants , incendi o explosió i altres riscos del mar.
Ampliació de les cobertures :
Embarcació a terra .
Transport per carretera, càrrega i descàrrega.
Maniobres d'entrada i sortida de l'aigua .
Actes vandàlics o malintencionats .
Fenòmens meteorològics de caràcter extraordinari .
Modalitats : limitada a la pèrdua total o ampliada per a totes les avaries particulars ( danys parcials ) . La suma assegurada s'adapta al valor real de mercat de la teva embarcació en el moment de contractar l'assegurança .
robatori

Sostracció il · legítima de l'embarcació assegurada , dels seus motors o accessoris de navegació , incloent danys per temptativa .
Ampliació de la cobertura a motors forabord i embarcació auxiliar .
despeses

Incorregudes per salvar l'embarcació assegurada de la seva destrucció o desaparició .
Remolc d'assistència marítima .
Remoció de restes imposada per l'autoritat.
Danys al continent i contingut

Cobertura a primer risc dels danys materials soferts pels equips i els objectes personals dels ocupants , a conseqüència directa de pèrdua total , avaria particular o robatori subsegüents al de l'embarcació d'esbarjo .
defensa jurídica

Defensa penal i fiances
Reclamació a tercers
Assistència jurídica telefònica
accidents personals

Garanteix , a títol gratuït , a tots els ocupants de l'embarcació , indemnitzacions en cas de mort o invalidesa permanent i les despeses de curació , a causa d'accident ocorregut a bord, pujant o baixant de l'embarcació assegurada .
assistència embarcacions

Transport terrestre o assistència tecnicomecànica .
Recerca i enviament de peces de recanvi .
Allotjament en espera, retorn d'ocupants i trasllat per recollir l'embarcació reparada .
Repatriació sanitària de ferits i malalts , retorn anticipat per defunció de familiar , suport en cas de robatori o pèrdua d'equipatges , avançament de fons .


EN CAS D'ABORDATGE
No confiï mai en l'assegurança dels altres . Un bon nombre d'embarcacions segueixen navegant sense assegurança o amb cobertures deficitàries . Existeix , a més , un elevat percentatge d'embarcacions que al navegar sota bandera estrangera dificulten la reclamació dels danys . tancar
DANYS ENTRE DUES embarcacions amarrades
Si no hi ha manipulació o govern d'alguna de les embarcacions , la secció 3a Art.827 del Codi de Comerç estableix que si l'abordatge és imputable a ambdues embarcacions , cadascuna d'elles es farà càrrec dels seus propis danys . Això posa de manifest la necessitat de cobrir els propis danys sense confiar en l'assegurança dels altres . tancar
PÒLISSES " A TERCERS "
Si s'ha decidit a contractar una pòlissa a tercers , revisi que la garantia de Responsabilitat Civil no atorgui cobertura únicament a les contingències recollides en el Reial Decret 607 /1999. Exigeixi que la seva pòlissa tingui ampliada aquesta garantia donant cobertura a la seva embarcació en qualsevol altra situació .
La seva pòlissa ha d'incloure la garantia de reclamació de danys , perquè en cas de ser vostè el perjudicat , la Companyia pugui reclamar i identificar al contrari . Actualment hi ha productes que incorporen la garantia de remolc i / o despeses de salvament fins a un màxim establert. No tots els contractes són iguals . És important comptar amb un bon assessorament a l'hora de contractar la pòlissa d'assegurança , ja que d'aquesta manera s'aconseguirà una major tranquil · litat amb una prima d'assegurança molt ajustada . tancar

PÒLISSES AMB DANYS PROPIS " A TOT RISC "
Ha de tenir en compte que contractar una pòlissa d'assegurança amb les màximes cobertures , li garantirà el recobrament dels danys que pateixi la seva embarcació en cas de sinistre . Per això hauria de comptar amb un assessorament especialitzat en el moment de decidir l'abast de l'assegurança tenint en compte els riscos a què pot ser més propens segons el seu cas
EL VALOR ASSEGURAT
No contracti la pòlissa mitjançant una asseguradora que l'obligui a declarar el valor de nou , és obvi que no està especialitzada en nàutica . Esculli sempre aquella companyia que li permeti assegurar el valor real del vaixell i recordi que declarar correctament el valor evitarà regles proporcionals en la liquidació de futurs sinistres
DEPRECIACIONS A LA LIQUIDACIÓ DE SINISTRES
La seva pòlissa d'assegurança li ha de garantir que en cas de sinistre parcial , aquest sigui liquidat sense depreciacions per ús ni deduccions per envelliment . Encara que la seva embarcació no sigui nova , la reparació d'un sinistre parcial s'ha de liquidar per l'import que exigeixi la reparació o reposició dels elements afectats


DANYS PROPIS QUAN L'EMBARCACIÓ OCUPA UNA PLAÇA DE SEC
Revisant les condicions generals d'alguns productes del mercat , hem detectat que quan l'embarcació està en sec algunes asseguradores només cobreixen els sinistres d'incendi i robatori . Habitualment aquestes asseguradores ofereixen l'assegurança a tot risc a un preu una mica més baix que la resta del mercat , malgrat això l'exposició al risc és molt elevada i ha de ser considerada en el moment de subscriure el contracte .
Els desplaçaments de les embarcacions comporten un augment del risc i per això és recomanable comprovar que la seva pòlissa li dóna una àmplia cobertura en cas de danys propis durant el moviment de " travel lift " i la seva estada en sec


DANYS A L'EMBARCACIÓ DURANT LA PARTICIPACIÓ EN REGATES
L'extensió de garantia per donar cobertura de danys propis a l'embarcació durant la participació en regates comporta una sobreprima . Si participa en alguna competició d'aquest tipus , encara que només sigui de caràcter social , li convé assegurar-se que li són mantingudes les cobertures que consten al condicionat del contracte .
Algunes asseguradores fan aquesta ampliació atenent només la garantia de responsabilitat civil , i mantenint l'exclusió en cas de danys propis soferts durant la prova
REMOLC I / O SALVAMENT
La necessitat de sol · licitar un servei de remolc i / o salvament es pot traduir en una elevada factura . En cas de salvament , el premi exigit pot arribar fins al 75 % del valor de l'embarcació .
No contracti la pòlissa de danys propis sense que aquesta inclogui la garantia de remolc i / o despeses de salvament al 100% i amb el límit del propi valor assegurat .
En qualsevol cas, recordeu que davant qualsevol situació d'emergència durant la navegació ha de contactar mitjançant el canal 9 de l'emissora VHF o bé el canal 16 de seguretat, així com per telèfon al 900 202 202 de la Societat Estatal de Salvament i seguretat Marítima

.. una petita embarcació ?

Depenent de les dimensions de l'embarcació i de la distància de la costa a la qual es vagi a navegar es necessitarà un títol o un altre , per a embarcacions de reduïdes dimensions sol ser suficient el títol de Patró de Navegació Bàsica o l'Autorització Federativa .

El quadre següent orienta sobre les atribucions de les titulacions en funció de les dimensions de l'embarcació i les distàncies de navegació a la costa reglamentàries :

Autorització Federativa : Les federacions nauticoesportives de vela i motonàutica podran expedir autoritzacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo de fins a 6 metres d'eslora i una potència màxima de motor adequada a les mateixes i en tot cas, inferior a 40 kW, vàlides per navegació realitzada en període diürn en zones delimitades per la capitania marítima corresponent . Tanmateix , no es podran superar en cap moment les limitacions del títol de patró per a navegació bàsica .
Patró de Navegació Bàsica ( PNB ) : Menys de vuit metres d'eslora si són de vela , i 7,5 metres si són de motor , a menys de cinc milles , en qualsevol direcció , d'un recer o platja accessible .
Patró d'Embarcacions d'Esbarjo ( PER) : Govern d'embarcacions d'esbarjo , a motor oa motor i vela , fins a 12 metres d'eslora i potència de motor adequada , en navegacions realitzades entre la costa i la línia de 12 milles paral · lela a aquesta. Així mateix podrà realitzar navegació interinsular en els arxipèlags balear i canari .
Patró de iot : Govern d'embarcacions d'esbarjo , a motor oa motor i vela , fins a 20 metres d'eslora i potència de motor adequada , en navegacions realitzades entre la costa i la línia de 60 milles paral · lela a aquesta.
Capità de Iot : Govern d'embarcacions d'esbarjo , a motor oa motor i vela , sense limitació.
... un veler ?

Depenent de les dimensions de l'embarcació i de la distància de la costa a la qual es vagi a navegar es necessitarà un títol o un altre. En tot cas , per manejar un veler cal realitzar pràctiques de vela .

... un iot ?

Depenent de les dimensions de l'embarcació i de la distància de la costa a la qual es vagi a navegar es necessitarà un títol o un altre , per a embarcacions de reduïdes dimensions sol ser suficient el títol de Patró de Navegació Bàsica o l'Autorització Federativa .

El quadre següent orienta sobre les atribucions de les titulacions en funció de les dimensions de l'embarcació i les distàncies de navegació a la costa reglamentàries :

Autorització Federativa : Les federacions nauticoesportives de vela i motonàutica podran expedir autoritzacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo de fins a 6 metres d'eslora i una potència màxima de motor adequada a les mateixes i en tot cas, inferior a 40 kW, vàlides per navegació realitzada en període diürn en zones delimitades per la capitania marítima corresponent . Tanmateix , no es podran superar en cap moment les limitacions del títol de patró per a navegació bàsica .
Patró de Navegació Bàsica ( PNB ) : Menys de vuit metres d'eslora si són de vela , i 7,5 metres si són de motor , a menys de cinc milles , en qualsevol direcció , d'un recer o platja accessible .
Patró d'Embarcacions d'Esbarjo ( PER) : Govern d'embarcacions d'esbarjo , a motor oa motor i vela , fins a 12 metres d'eslora i potència de motor adequada , en navegacions realitzades entre la costa i la línia de 12 milles paral · lela a aquesta. Així mateix podrà realitzar navegació interinsular en els arxipèlags balear i canari .
Patró de iot : Govern d'embarcacions d'esbarjo , a motor oa motor i vela , fins a 20 metres d'eslora i potència de motor adequada , en navegacions realitzades entre la costa i la línia de 60 milles paral · lela a aquesta.
Capità de Iot : Govern d'embarcacions d'esbarjo , a motor oa motor i vela , sense limitació.

onfianza on line

Avis Legal

Seguros de montaña

Termes i Condicions

seguros de rescate

Política de Cookies

seguros de rescate montaña

Política de Privacitat

Inf. precontractació

Seguros de montaña

Autorizació Dgs

Autorizada por la D. G. S. Nº AF0023. 
seguros de rescate

Responsabilitat Civil

Rc de 2.000.000 €
seguros de rescate montaña

Pagament segur

Pagament per Dom. Bancari

Transparencia

El que com i Qui
onfianza on line

Confianza online

Segell de Garantia de text complet del document

Contacte

EscribaSegur
Rbla Corregidor Escofet 11  Bajos 25005 Lleida 
Tel. 973 232462
Email Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

compañias d eseguros escriba @aseguratuaventura

Compromís amb els boscos

Ajuda'ns a Reduir a imprimir en paper.
Estem reduint la impressió de pòlisses en paper gairebé al 100%

EscribaSegur Correduria de Seguros S.l  Reg. DGS/ núm. J-4024 . R.C. Asegurada con Axa. Capacidad financiera conforme a la Ley